yes, therapy helps!
Εταιρεία: τι σημαίνει το ακρωνύμιο CEO, CTO, CCO, COO ... σημαίνει;

Εταιρεία: τι σημαίνει το ακρωνύμιο CEO, CTO, CCO, COO ... σημαίνει;

Φεβρουάριος 28, 2024

Ο επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να προκαλέσει σύγχυση εξαιτίας νεολογισμών και τεχνικών χαρακτηριστικών (μερικές φορές, εσκεμμένα) που χρησιμοποιούνται στο στήθος σας. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες "ετικέτες" που, ανεξάρτητα από το αν είναι περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκες για κατανόηση, πρέπει να είναι γνωστές για τη δημοτικότητά τους και τη σημασία τους στο περιβάλλον εργασίας.

Αυτή είναι η περίπτωση αρκτικόλεξων όπως CEO, CTO ή CCO, που είναι συντομογραφίες των ονομασιών στα αγγλικά που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν σε ορισμένες από τις σημαντικότερες θέσεις εργασίας σε έναν οργανισμό.

Τα κύρια ακρωνύμια των υψηλών θέσεων και το νόημά τους

Στη συνέχεια θα δώσουμε μια σύντομη ανασκόπηση αυτού του συνόλου ακρωνυμίων και θα δούμε τι είδους επαγγελματίες αναφέρουν . Θα δούμε επίσης τις βασικές ευθύνες και ικανότητες που θα πρέπει να έχουν όσοι κατέχουν αυτές τις θέσεις.


Διευθύνων Σύμβουλος (Διευθύνων Σύμβουλος)

Η έννοια του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να μεταφραστεί ως Εκτελεστικός Διευθυντής . Αυτό το πρόσωπο χαρακτηρίζεται από το μέγιστο επιφορτισμένο με τη διαχείριση και τη διοίκηση μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού γενικά.

Επομένως, ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει τον τελευταίο λόγο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (αν και παρεμβαίνει μόνο στις πιο σημαντικές), ορίζει τους στόχους και τις γενικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος ενσωματώνει τη φιλοσοφία της οργάνωσης και γνωρίζει τα θεμελιώδη στοιχεία που την καθιστούν πρόοδο και ότι όλες οι εσωτερικές διαδικασίες της αναπτύσσονται με τον σωστό τρόπο.


Έτσι, ο βασικός ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ο ηγέτης.

CTO (Chief Technology Officer)

Ο ΚΟΤ είναι ειδικά υπεύθυνος για την τεχνική και τεχνολογική πτυχή ενός οργανισμού . Βασικά, είναι αυτός που ελέγχει και εποπτεύει τις τεχνολογικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αποτελεσματική ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών με τις οποίες διατίθεται στο εμπόριο και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι τεχνολογικοί πόροι επιτρέπουν την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Ως εκ τούτου, ο ΚΟΤ συνδέεται με τον κόσμο της τεχνολογίας και της ανάπτυξης προϊόντων από στρατηγική άποψη και επικεντρώνεται στα μέσα και την εκτέλεση.

CIO (Chief Information Officer)

Όπως και ο ΚΟΤ, ο CIO είναι επίσης στενά συνδεδεμένος με τον τομέα της τεχνολογίας. Ωστόσο, Η αποστολή του Chief Information Officer έχει να κάνει περισσότερο με το σχεδιασμό διαδικασιών και τη δημιουργία καναλιών επικοινωνίας με την οποία μπορεί να ρέει έτσι ώστε όλα τα στοιχεία μιας εταιρείας να μπορούν να συντονίζονται καλά.


Επιπλέον, ο CIO διεξάγει "φιλτράρισμα" πληροφοριών για τον εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης όσον αφορά τον τρόπο συντονισμού των συνιστωσών του οργανισμού και είναι γενικά υπεύθυνος για την παροχή τεχνικής καθοδήγησης κατά το σχεδιασμό και την προετοιμασία να δημιουργήσουν στρατηγικές για τη δημιουργία ή την αγορά υποστηρικτών ηλεκτρονικών υπολογιστών με τους οποίους θα εργαστούν.

Ο στόχος του CIO είναι λοιπόν να καταστήσει τα πάντα που συμβαίνουν στον οργανισμό να αναπτυχθούν με τις ελάχιστες δυνατές τριβές, στον ελάχιστο δυνατό χρόνο και με τον απλούστερο και απλούστερο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους με τους οποίους λογαριασμό

CFO (Chief Financial Officer)

Ο οικονομικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των χρημάτων με τα οποία λειτουργεί ο οργανισμός και να σχεδιάσουν χρηματοοικονομικές στρατηγικές για να αποκτήσουν κεφάλαια από τα οποία να εργαστούν για να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία. Ο στόχος σας είναι να αναπτύξετε ένα εξειδικευμένο κριτήριο από το οποίο να αποφασίσετε πώς θα διακινδυνεύσετε ένα ποσό κεφαλαίου που θα επενδυθεί σε έργα.

Συνεπώς, οι αποφάσεις της σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός δημιουργεί μια επικοινωνιακή γέφυρα με τους εταίρους και τους μετόχους.

COO (Διευθύνων Σύμβουλος)

Αυτή η ονομασία μπορεί να μεταφραστεί ως Διευθυντής Επιχειρήσεων . Ο ρόλος αυτός υποστηρίζει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ως εκ τούτου είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και την εποπτεία των διαδικασιών δημιουργίας και διανομής προϊόντων από μια θέση στην οποία παρουσιάζονται πιο λεπτομερώς.

CCO (υπεύθυνος επικοινωνίας)

Αυτή είναι η κύρια ανώτερη θέση στο τμήμα της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία εικόνας της μάρκας , μια καλή εταιρική εικόνα, τα κανάλια επικοινωνίας με τον έξω κόσμο και μια σχέση με τα σχετικά μέσα.

Ο στόχος αυτού του ατόμου είναι η εφαρμογή μέτρων έτσι ώστε ο οργανισμός να μεταδώσει την επιθυμητή εικόνα και να προσελκύσει την προσοχή των ομάδων και των προφίλ των καταναλωτών ή των πελατών. Το πεδίο εφαρμογής της είναι η διαφήμιση και οι δημόσιες σχέσεις.

ΚΟΑ (Διευθυντής Marketing)

Ο κύριος υπεύθυνος για την εμπορία του οργανισμού είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την εφαρμογή των στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για να παράγουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που αγοράζονται από τους πελάτες. Ως εκ τούτου, εργάζεται στην επικοινωνιακή στρατηγική (Δημοσιότητα και Δημοσίων Σχέσεων), στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην τιμολόγηση και στη διανομή.

Η ΚΟΑ συμμετέχει πλήρως στην έρευνα αγοράς και είναι υπεύθυνη για την αγοραία αξία του καρπού του έργου όλων των άλλων μερών.


How CRISPR lets us edit our DNA | Jennifer Doudna (Φεβρουάριος 2024).


Σχετικά Άρθρα